جلایر خلیل زاده: مسئول تیم پژوهش گردشگری

kalayerkhalilzadeh

جلایر خلیل زاده

دانشجوی دکتری میهمان نوازی دانشگاه فلوریدای مرکزی

 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری با گرایش بازاریابی (دانشگاه علامه طباطبایی)، کارشناس مدیریت هتلداری


مقالات:

1.

Methodological approaches to job satisfaction measurement in hospitality firms(The direct link is http://www.emeraldinsight.com/10.1108/IJCHM-05-2012-0067)