دکتر حمید ضرغام بروجنی: رئیس هیئت امنا و حامی علمی و معنوی علم گردشگری

zargham

دکتر حمید ضرغام بروجنی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

پایه گذار رشته مدیریت جهانگردی پس از انقلاب اسلامی


سوابق تحصیلی:

-کارشناسی : آمار شناسی ، مؤسسه آموزش عالی آمار و انٿورماتيک ، سال 1353
-کارشناسی ارشد : آمار ، دانشگاه شھيد بھشتی ، سال 1355
مديريت بازرگانی ، دانشگاه سانفراسيسكو،كاليفرنيا ( MBA) -ٿوق ليسانس
، آمريکا ، سال 1360
-دکتری : مديريت (گرايش تحقيق در عمليات) ، دانشگاه تھران ، سال 1375

ساير دوره ھای آموزشی تخصصی :
-دوره آموزشی برنامه ريزی توسعه جھانگردی ، سازمان بھره وری آسيايی
و سازمان ملی گردشگري فيجي، سال 1377
-آموزش مدرسين جھانگردی ، دانشگاه سوری انگلستان و سازمان
جھانی جھانگردی ؛ سال 1373 ؛ انگلستان
-جھانگردی و توسعه ؛ کارگاه آموزشی ، سازمان جھانی جھانگردی ، ايران ، سال 1375
پژوھشگر برگزيده موسسه آموزش عاي اكو 1385
پژوھشگر نمونه دانشكده مديريت و حسابداري 1384
مقاله برگزيده فصلنامه مطالعات جھانگردي 1384
سردبير فصلنامه مطالعات جھانگردي
طراح برنامه و موسس رشته مديريت جھانگردي 1371


سوابق آموزشی:

-شناخت صنعت جھانگردی ، دانشگاه علامه طباطبائی
خط مشي گذاري در جھانگردي - دانشگاه علامه طباطبايي
-برنامه ريزی توسعه جھانگردی ، دانشگاه علامه طباطبائی
-آمار کاربردی در اقتصاد و بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه تھران ،دانشگاه الزھرا ، دانشگاه امام صادق ، دانشگاه صنعت نفت
-تحليل آماری : کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه تھران ،
دانشگاه الزھرا
-روش ھای کمی در اقتصاد و مديريت جھانگردي، دانشگاه علامه طباطبائی
- روش تحقيق ، مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی
- تحقيق در عمليات ، دانشگاه علامه طباطبائی
- تئوری روش ھای کمی در تصميمگيری ، مقطع دکتری ، دانشگاه علامه طباطبائی
Introduction to statistics in insurance , ECO Collage of Insurance -
Inferental Statistics in Insurance , ECO Collage of Insurance -
Statistical methods in Decision-Making , Distance Learning – Heriot – Watt University -
Quantative Methods in Managerial Decision-Making , QIHE –Carleton University -


مقالات:

-توسعه جھانگردی در ايران و چشم انداز آينده - شھريور 75 - مرکز آموزش و توسعه
جھانگردی - فيجی
-درآمدھای جھانگردی بين الملل و روش محاسبه آن - خرداد 76 - مرکز تحقيقات و
مطالعات جھانگردی - وزارت ارشاد
-الگوی انتخاب مناسبترين نوع جھانگرد برای ايران - مرداد 76 - معاونت سياحتی -
وزارت ارشاد
-تحليل تصويری داده ھای جھانگردی ايران - معاونت سياحتی - وزارت ارشاد
-جھانگردی محور توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، ٿرھنگی برای جمھوری اسلامی ايران -
اسفند 76 - سازمان منطقه آزاد کيش
-توسعه جھانگردی بين الملل و خط مشی جمھوری اسلامی ايران - تير 77 - ماھنامه
جھانگردان
وزارت ارشاد ESCAP - -آموزش جھانگردی در ايران ، سابقه تاريخی و پيشنھادی برای آينده - شھريور 77
-توسعه آموزش ھای حرٿه ای نياز عاجل کارگزاران بخش ھتلداری و جھانگردی کشور -
اسٿند 77 - دانشگاه کيش
-تحول در برنامه ريزی جھانگردی ، ارديبھشت 78 ، ماھنامه جھانگردان
-چشمه ھای آب معدنی و آب ھای گرم ، توسعه جھانگردی و نقش مردم بومی ،
و سازمان سياحتی و مراکز تٿريحی بنياد مستضعٿان ISH ارديبھشت 79 مرکز مطالعات
-کاربرد سيستمھای اطلاعات مديريت در جھانگردی و ايرانگردی زمستان 79 فصلنامه
مطالعات مديريت ، دانشگاه علامه طباطبائی
-منطق ٿازی و استٿاده از آن در برنامه ريزی توسعه جھانگردی خرداد 81 دانشگاه سيستان
-استٿاده از نمايش ھندسی داده ھا در تحليل اطلاعات ، تابستان 79 ٿصلنامه مطالعات
مديريت ، دانشگاه علامه طباطبائی
-استٿاده از تحليل ضريب تکاثری برای تنظيم برنامه توسعه و مديريت ، فصلنامه
مطالعات جھانگردی ، دانشگاه علامه طباطبائی . شماره 2
مجري طرح جامع توسعه گردشگري استان تھران 1381 الی 1384
مجري طرح خدمات مديريت توسعه جھانگردي منطقه سياه بيشه1383 الی 1385
مجري طرح امكان سنجي توسعه جاذبه ھاي گردشگري منطقه اطراف سد و نيروگاه
سياه بيشه1381 الی 1382
مدل برنامه ريزي راھبردي جھانگردي جمھوري اسلامي ايران 1374
.Tourism as an economic development tool , Journal of tourism studies , AllameTabatabaee University , no 2 -


طرحهای پژوهشی:

- مدل برنامه ريزی استراتژيک جھانگردی جمھوری اسلامی ايران وزارت و ارشاد اسلامی ، معاونت امور سياحتی ( 1375
تحقيق بنيادی
- طرح جامع گردشگری استان تھران ، مجری
- طرح امکان سنجی توسعه گردشگری منطقه سياه بيشه ، معاونت پژوھشی دانشگاه علامه طباطبائی ، مجری ، 1381
- طراحی ساختار سازمانی و برنامه آموزشی مؤسسه آموزش ، مطالعات و مشاوره سياحتی بنياد ، 1376 ، تحقيق کاربردی
و اجرای عملی
- درآمدھا و ھزينه ھای جھانگردی و آثار ان بر اقتصاد ملی ، دانشگاه علامه طباطبائی( 1374 ) ، تحقيق
- ارزيابی خدمات ھتلھای تحت پوشش بنياد مستضعٿان - 1378 - سازمان سياحتی و مراکز تٿريحی بنياد مستضعٿان
- نظام آموزش کارکنان سازمان تأمين اجتماعی ( 1379 ) ، تحقيق کاربردی و اجرای عملی

- ترجمه کتاب رياضيات کاربردی برای بازرگانی و علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی 1375
- ترجمه کتاب مديريت کمی - دانشگاه علامه طباطبائی 1377
- تأليٿ کتاب برنامه ريزی توسعه جھانگردی ، دانشگاه علامه طباطبائی (مرحله داوری)
تالیف کتاب آشنايی با صنعت جھانگردی ، مؤسسه آموزش ، مطالعات و مشاوره سياحتی بنياد 1376


کتابها:

- ترجمه کتاب رياضيات کاربردی برای بازرگانی و علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی 1375
- ترجمه کتاب مديريت کمی - دانشگاه علامه طباطبائی 1377
- تأليٿ کتاب برنامه ريزی توسعه جھانگردی ، دانشگاه علامه طباطبائی (مرحله داوری)
تالیف کتاب آشنايی با صنعت جھانگردی ، مؤسسه آموزش ، مطالعات و مشاوره سياحتی بنياد 1376


سوابق اجرایی:

-عضو شوراي عالي سياست گذاريصنايع دستي... 1384
- عضو ھيات امناء موسسه آموزش عالي قشم 1379 الی 1385
- رئيس مؤسسه آموزش عالی بيمه اکو 1380 الی 1385
-مدير دٿتر برنامه ريزی آموزشی دانشگاه 1377 الی 1379
-مدير گروه آموزشی مديريت جھانگردی 1374 الی 1379 و 1379 الی 1381
-مدير گروه آموزشی مديريت صنعتی 1372 الی 1374
-مشاور آموزش و پژوھش ، مؤسسه آموزش ، مطالعات و مشاوره سياحتی
سازمان سياحتی و مراکز تٿريحی 1376 الی 1378
-مدير دٿتر ھماھنگی و ھدايت طرح جامع جھانگردی وزارت ٿرھنگ و ارشاد اسلامی
، معاونت امور سياحتی و زيارتی 1374 الی 1376
-مشاور برنامه ريزی آموزش کارکنان - سازمان تأمين اجتماعی 1379 الی 1381
- عضو شورايعالي سياستگذاري صنايع دستي 1384
-عضو ھيات امنا موسسه آموزش عالي قشم 1379 الی 1385

ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب