حریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت

حریم شخصی کاربران:
کلیه اطلاعات ارسالی شما از طریق ثبت نام، فرم ارتباط با ما و نیز پست الکترونیک محرمانه تلقی شده و تضمین می شود که تنها در جهت اهداف اعلام شده و نیز اطلاع رسانی خدمات علم گردشگری مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً اطلاعات بانکی شما در زمان خرید الکترونیک خدمات، صرفاً از طریق درگاه بانک های عامل و شبکه شاپرک بانک مرکزی صورت گرفته و این پورتال هیچگونه دخل و تصرفی در عملیات بانکی ندارد.

رفع مسئولیت:

وب سایت علم گردشگری ضمن استقبال از نشر مطالب شما، و ضمن تلاش حداکثری در جهت رعایت امانتداری، هیچ گونه مسئولیتی در زمینه صحت مطالب دریافتی و نیز استفاده سایر کاربران از آن را نمی پذیرد.