(جامعه شناسی مصرف (گردشگری و خرید

نام: جامعه شناسی مصرف (گردشگری و خرید)
مولف: دالن جی. تیموتی مترجمين: علی اصغر سعیدی و مهدی حسین آبادی
ناشر:جامعه شناسان
سال و نوبت چاپ:اول،1388