مقدمه ای بر ارتباط باستان شناسی و گردشگری فرهنگی

نام: مقدمه ای بر ارتباط باستان شناسی و گردشگری فرهنگی
مولف: بهروز افخمی، عباس جلالیان (ويراستار)
ناشر: پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری
سال و نوبت چاپ: اول 1387

چکیده:

کتاب مقدمه اي بر ارتباط باستان‌شناسي و گردشگري فرهنگي؛ به منظور کاربردي کردن هرچه بيشتر دانش باستان شناسي در حوزه گرشگري و نمايندن نقش انکار ناپذير آن در حوزه ميراث فرهنگي، به ويژه گردشگري و به منظور هم‌پيوندي علمي دو حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري تأليف شده است. هدف نهايي اين کتاب کم کردن چالش‌هاي پيش روي متوليان ميراث فرهنگي و دست اندر‌کاران گردشگري با يکديگر است. و مي خواهد نحوه ارتباط سودمند و دو طرفه ميراث فرهنگي و گردشگري را با تکيه بر توان علمي دانش باستان شناسي تبيين نمايد.
اين کتاب برای اولين بار  موضوع ميان رشته ای « باستان شناسی و گردشگری » را به صورت طبقه بندي شده بيان کرده و همچنين مقدمه‌ای بر دانش جديد و ميان رشته‌ای «‌باستان‌شناسی و گردشگری فرهنگی»  می باشد که در شش فصل تنظيم و تدوين شده و مباحثی چون؛  باستان‌شناسی، کاوش، پيشينه و اهداف آن، ضرورت حفاظت و اهميت مکان‌های باستان شناختی و ميراث فرهنگی، گردشگری، تعريف و اهميت و انواع آن، پيشينه گردشگری در ايران و جهان و پيشينه علمی‌سازی آن، سازمان جهانی گردشگری و تاثيرات گردشگری، نقش رهبران و مديران، رويکرد ميان رشته‌ای به گردشگری، عوامل موثر در توسعه گردشگری و موانع توسعه‌گردشگری در ايران، گردشگری فرهنگی و راههای توسعه آن ،  ارتباط باستان‌شناسی و گردشگری فرهنگی  ،مديريت ميراث باستان‌شناختی و گردشگری فرهنگی، حفاظت متوازن محوطه و گردشگری‌، مشارکت مردم محلی در حفظ مناطق فرهنگی و ميراث باستان شناختی، رهيافت‌هايي برای مديريت ميراث و گردشگری، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. و در نهايت به تجزيه و تحليل تحقيقات ميدانی با استفاده از سيستم نرم‌افزاری پرداخته است. انتشار اين كتاب توسط شوراي كتاب پژوهشگاه سازمان  به تصويب رسيده و در 3000 نسخه به قيمت 3500 تومان به چاپ رسيده است.