جهانگردی به عنوان یک ارتباط میان فرهنگی

نام: جهانگردی به عنوان یک ارتباط میان فرهنگی: مطالعه تطبیقی الگوی غربی معاصر و الگوی اسلامی
مولف: محمدهادی همایون
ناشر: دانشگاه امام صادق
سال و نوبت چاپ: اول 1384