درآمدي بر مردم شناسي گردشگري

نام: درآمدي بر مردم شناسي گردشگري
مترجم: هاجر هوشمندي: مؤلف(پيتر م . برنز)
ناشر: افكار
نوبت چاپ: اول – 1385

فصول کتاب: مردم شناسي ، گردشگري و گردشگر - مردم شناسي گردشگري ، جهاني سازي وتوسعه -ديدگاه هاي نظري در مورد توسعه