گردشگری اثرات، برنامه ریزی و مدیریت

نام: گردشگری اثرات، برنامه ریزی و مدیریت
مترجمین: روزبه میرزائی، پونه ترابیان، مولف: ( پیتر میسون)
ناشر: ترمه
سال و نوبت چاپ: اول 1387
فصول کتاب: تغییرات اجتماعی و رشد گردشگری – دیدگاه های نظری در زمینه توسعه گردشگری – درآمدی بر اثرات گردشگری – اثرات اقتصادی گردشگری – اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری – اثرات زیست محیطی گردشگری – برنامه ریزی و مدیریت گردشگری: مفاهیم و موضوع ها – عناصر کلیدی در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری – مدیریت دیدار کننده – مدیریت منابع طبیعی برای گردشگری – برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در جامعه محلی – برنامه ریزی و مدیریت گردشگری و صنعت گردشگری – همکاری و مشارکت در گردشگری – آموزش به عنوان روشی در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری – خود کنترلی به عنوان روشی در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری – فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و مدیریت گردشگری – آینده برنامه ریزی و مدیریت گردشگری – نتایج و آینده برنامه ریزی و مدیریت گردشگری و...