مديريت گردشگري فرهنگي

نام: مديريت گردشگري فرهنگي
مولف: پریسیلا بونی فیس،  (مترجم: دكتر محمود عبدالله زاده )
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
سال و نوبت چاپ: اول، 1387

فصول کتاب: موقعيت گردشگري، اجزا، جذب كردن، دفع كردن، تجاري كردن ، گردشگري فرهنگي: حال و آينده، سرگرم كردن، و ...