(آداب و فرهنگ سفر (رشته مدیریت جهانگردی

نام: آداب و فرهنگ سفر (رشته مدیریت جهانگردی)
مولف: طاهره شالچیان، حسن درویش (ويراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور
سال و نوبت چاپ: اول 1386