تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان

نام: تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
مولف: عباس قدیانی
ناشر: فرهنگ مکتوب
سال و نوبت چاپ: اول 1386