سيري در مسايل حقوقي ميراث فرهنگي و گردشگري

tourism hoghugh
نام: سيري در مسايل حقوقي ميراث فرهنگي و گردشگري
مولف: فرهاد خوانساري، فخرالدين صابري، عباسعلي زرين‌اقبال
ناشر: عيلام
سال و نوبت چاپ: اول 1386
نگارنده در اين كتابچه ابتدا تعريفي از ميراث فرهنگي به دست مي‌دهد. سپس در ادامه برخي از مقررات ميراث فرهنگي تحت عنوان تخريب اموال و آثار فرهنگي و تاريخي در مواد 569-558 قانون تعزيرات در 11 ماده مطرح گرديده است. استفتاء و پاسخ‌ جمعي از مراجع و علما در خصوص برخي از مسائل پيرامون ميراث فرهنگي، بخش پاياني كتاب را تشكيل مي‌دهد.