جغرافياي جهانگردي و برنامه‌ريزي اوقات فراغت

نام:جغرافياي جهانگردي و برنامه‌ريزي اوقات فراغت
مولف: دكتر مهدي قرخلو
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
سال و نوبت چاپ: اول، 1386

فصول کتاب: توريسم و مفاهيم جغرافيايي جهانگردي، جغرافيا، محيط طبيعي و گردشگري، روند و عوامل توسعه‌ي صنعت توريسم، توسعه‌ي فعاليت‌هاي خدماتي-رفاهي جهانگردي ،نقش برنامه‌ريزي در توسعه جهانگردي ،كانون‌هاي عمده‌ي جهانگردي جهان، فعاليت‌هاي جهانگردي در ايران