جغرافياي جهانگردي ايران

نام: جغرافياي جهانگردي ايران
مؤلفين:دكتر افشين شهام - دكترهيلدا دادفر
ناشر: طراوت
نوبت چاپ: سوم – 1386

فصول کتاب: آشنايي با جغرافياي جهانگردان - مفهوم جغرافياي ايران - بررسي ويژگي هاي انساني و اقتصادي ايران - سكونت گاه هاي انساني در ايران و ...