نقشه خوانی کاربردی

نام: نقشه خوانی کاربردی: ویژه رشته های مهندسی معدن - زمین شناسی - مدیریت جهانگردی - محیط زیست - جغرافی و ..
مولفين: افشین شهام، هیلدا دادفر
ناشر: طراوت
سال و نوبت چاپ: اول 1386