کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم

jeld-turism-
نام: کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم
گردآورنده: جعفر کریمی، محمدرضا محبوب­فر
ناشر: ارکان دانش
سال و نوبت چاپ: اول،1390
 کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم به عنوان منبع اصلی درس « کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم» به ارزش تحصیلی 2 واحد تدوین یافته و قابل استفاده برای کلیه گرایش های جغرافیا و همچنین رشته مدیریت جهانگردی و رشته گردشگری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.
کتاب دارای 5 فصل است: 1- مفاهیم پایه 2- اهمیت گردشگری در قرن حاضر و لزوم برنامه ریزی آن 3- کاربرد داده های اقلیمی در برنامه ریزی صنعت توریسم 4- مدل ها و شاخص های اقلیم گردشگری 5- جمع بندی و تعیین شاخص ایده آل جهت برنامه ریزی توریسم .