شناخت روحیات ملل با استفاده از مبانی رنگها، گلها و اعداد