خانه داري هتل

نام: خانه داري هتل
مترجم: سودهير اندروس، ترجمه: مركز آموزش مهمانداري، هتلداري و خدمات جهانگردي ماربين
ناشر: هتلداري ماربين
نوبت چاپ: اول، 1383

فصول کتاب: سازمان دهي بخش خانه داري، اتاق ها و طبقات _ روش كار و دستورالعمل هاي مربوطه، ميز كنترل خانه داري، انبار ملزومات پارچه اي طبقه، فضاهاي عمومي   و ...