تحلیلی بر چالش های مدیریت هتلداری در قرن 21

نام: تحلیلی بر چالش های مدیریت هتلداری در قرن 21
مولف: علی روغنیان دزفولی
ناشر: نوآور
سال و نوبت چاپ: اول 1387

فصول کتاب: چاشهای صنعت هتلداری – نقش اخلاق در مدیریت هتلداری – اهمیت مدیریت خدمات در صنعت هتلداری – نیروی انسانی – ارتباطات در صنعت هتلداری – هتلداری و اینترنت و...