مدیریت خانه داری: همراه با فرهنگ لغات تخصصی هتل داری و گردشگری

نام: مدیریت خانه داری: همراه با فرهنگ لغات تخصصی هتل داری و گردشگری
مولفين: مهرداد فرشیدی، علی اقطائی
ناشر: افراز
سال و نوبت چاپ: اول 1387