بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری

tourismindustry emarketing
tourismindustry emarketing1
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نوبت چاپ: سوم، 1396

در این کتاب می خوانید:  فصل اول: از تولد سایبر تا دولت الکترونیک، فصل دوم: تجارت و بازاریابی الکترونیک گردشگری، فصل سوم: ارزیابی وبگاه های گردشگری، فصل چهارم: ابعاد بصری گردشگری الکترونیک، فصل پنجم: رویکرد اطلاع رسانی و تعاملی در گردشگری الکترونیک، فصل ششم: مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در صنعت گردشگری

قیمت: 7500 تومان

نحوه دریافت: لحظه کتاب و آدینه بوک

فصل اول: از تولد سایبر تا دولت الکترونیک

فصل دوم: تجارت و بازاریابی الکترونیک گردشگری

فصل سوم: ارزیابی وبگاه های گردشگری

فصل چهارم: ابعاد بصری گردشگری الکترونیک

فصل پنجم: رویکرد اطلاع رسانی و تعاملی در گردشگری الکترونیک

فصل ششم: مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در صنعت گردشگری