برنامه ریزی توسعه ی گردشگری در کشورهای درحال توسعه

brtogar
brtogar1
ناشر: مهکامه
نوبت چاپ: اول،1391

در این کتاب می خوانید:

فصل اول، گردشگری در کشورهای درحال توسعه / فصل دوم، گردشگری و توسعه ی پایدار / فصل سوم، جهانی شدن و گردشگری / فصل چهارم، فرایند برنامه ریزی و توسعهی گردشگری / فصل پنجم، واکنش جامعه ها به گردشگری / فصل ششم، میزان مصرف گردشگری / فصل هفتم، ارزیابی اثرات گردشگری / فصل هشتم، نتیجه گیری معمای توسعه گردشگری

نحوه دریافت: انتشارات مهکامه