(توسعه گردشگري روستايي (با رويكرد گردشگري پايدار

نام: توسعه گردشگري روستايي (با رويكرد گردشگري پايدار)
مولفين: محمدرضا رضواني ،فرشاد رضوان
ناشر: دانشگاه تهران
نوبت چاپ: اول،1388

فصول كتاب: كليات، چارچوب توسعه گردشگري روستايي، گردشگري روستايي پايدار، برنامه ريزي و مديريت گردشگري روستايي، توسعه گردشگري روستايي در كشورهاي توسعه يافته، توسعه گردشگري روستايي در كشورهاي در حال توسعه ، توسعه گردشگري روستايي در ايزان و...