مقدمه ای بر گردشگری روستائی

نام: مقدمه ای بر گردشگری روستائی
مولف:علی محمد نمازی، سیدعلی اکبر نوری زمان آبادی (ويراستار)
ناشر: جستجو سپاهان
سال و نوبت چاپ: اول 1386