مبانی گردشگری روستایی

نام: مبانی گردشگری روستایی
مولف: محسن اردستانی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
سال و نوبت چاپ: اول 1387