اصول برنامه‌ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي

نام: اصول برنامه‌ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي
مولف: زاهد قادري
ناشر: انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
سال و نوبت چاپ: اول 1385
فصول كتاب: معرفي گردشگري روستايي، فرايند برنامه‌ريزي گردشگري روستايي، ملاحظات ويژه در برنامه‌ريزي گردشگري روستايي، پيامدهاي منفي و مثبت در نواحي روستايي، نقش اقتصادي گردشگري روستايي و افزايش درآمد دولت، بازاريابي گردشگري روستايي، منابع عمده گردشگري روستايي، خدمات و تسهيلات زيرساختي گردشگري روستايي ، مديريت مواد زايد و دفع زباله‌ها و اهميت آن در برنامه‌ريزي گردشگري پايدار روستايي، برنامه‌ريزي نيروي انساني براي گردشگري روستايي، اجرا، كنترل و بررسي مطالعه موردي و بررسي و ارزيابي پروژه‌هاي توسعه گردشگري روستايي و...