توریسم و درآمدهای ارزی

نام: توریسم و درآمدهای ارزی

مولفين: حسین پهلوانیان، حسن لطیفی، جاسم جادری، ويراستار: علی اصغر عطاء اللهی

ناشر: بهداد
نوبت چاپ: اول،1384
این کتاب در جست و جوی راهها و ارایه مدلی است که بر اساس آن این امکان مهیا شود که زمینه جذب توریسم فراهم آید و بر اساس نوسازی و توسعه صنعت توریسم ضمن ایجاد اشتغال با افزایش درآمدهای غیر نفتی زمینه هایی از وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و حساسیت به شرایط ارزا اقتصادی را که ناشی از تک محصولی بودن آن است، کاهش دهد .