مدیریت گردشگری اصول، مباني و مفاهيم كاربردي

نام: مدیریت گردشگری اصول، مباني و مفاهيم كاربردي
مولفين: مريم مرادي و مرجان فياضي
ناشر: تافته

نوبت چاپ: اول،1386