مديريت گردشگري

نام:مديريت گردشگري
مولف: دكتر مهدی کاظمی، جمال یزدانی (ويراستار)
ناشر: سمت
سال و نوبت چاپ: دوم ، ١٣٨٦
فصول کتاب: اين كتاب با مقدمه‌اي بر گردشگري آغاز شده و سيستم گردشگري را بررسي مي‌كند. مؤلف پس از معرفي عناصر صنعت‌ گردشگري به آثار گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي آن مي‌پردازد. گردشگري پايدار و فرهنگ و گردشگري عنوان فصلهاي ديگري از اين كتاب است . در اين كتاب سعي شده مديريت بازاريابي گردشگري تشريح شود. پژوهش در گردشگري عنوان فصل شاخصي در اين كتاب است كه بحث مفصلي را به خود اختصاص داده است. مؤلف در پايان به گردشگري در قرن بيست و يكم پرداخته و شرايط دنياي جديد را بررسي مي‌كند.