مديريت جهانگردي مباني، راهبردها و آثار

`.
نام: مديريت جهانگردي مباني، راهبردها و آثار
مترجم: سيد محمد اعرابي - داود ايزدي: مؤلف(راجر داس ويل)
ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي
نوبت چاپ: سوم – 1384

فصول کتاب: مباني مديريت جهانگردي - آثار مديريت جهانگردي - استراتژي هاي مديريت جهانگردي و ...