مدیریت گردشگری میراث فرهنگی

miras m
نام: مدیریت گردشگری میراث فرهنگی
مولف: محمد رضا صالحی پور
ناشر: چهارباغ
نوبت چاپ: اول، 1394

این کتاب ضمن تلاش برای شناخت گردشگری میراث فرهنگی و اجزای گوناگون این بخش، به بررسی مسائل و چالش‌های مدیریتی پرداخته است که در نتیجه استفاده از منابع و سرمایه‌های فرهنگی و انسانی یک جامعه برای توسعه صنعت گردشگری، می تواند آن جامعه خاص را درگیر خود کند. شناختی که در ادامه با راه‌حل‌هایی برای پاسخگویی مناسب به این چالش‌ها همراه است. مطالب کتاب رویکردی ویژه به جامعه ایران نیز دارد و چالش‌های خاص توسعه گردشگری میراث فرهنگی در جامعه ایران مورد توجه و بحث قرار گرفته‌اند. ارائه الگوی بومی توسعه گردشگری میراث فرهنگی نمونه‌ای از این توجهات بوده است.