عشاير قومس: نگاهي به جاذبه‌هاي گردشگري عشاير استان سمنان

نام: عشاير قومس: نگاهي به جاذبه‌هاي گردشگري عشاير استان سمنان
مولف: عليرضا شاه‌حسيني
ناشر: نقش بيانم
نوبت چاپ: اول،1386

فصول كتاب: كتاب حاضر، به زندگي عشاير استان سمنان با تاكيد بر جاذبه‌هاي گردشگري آن اختصاص دارد. از اين‌رو در كتاب موضوعاتي چون، گويش‌هاي عشاير استان، دام‌داري صنايع دستي و... مطرح مي‌گردد. براي نمونه، در باب گويش‌هاي عشاير استان سمنان، به اين نكته اشاره مي‌شود كه عشاير اين استان به گويش‌هاي مختلفي صحبت مي‌كنند. عشاير سنگسري به گويش سنگسري، عشاير اليكايي به گويش اليكايي، عشاير هداوند به گويش لري و....