راهنمای عملی روش تحقیق

نام: راهنمای عملی روش تحقیق
ترجمه:دکتر زهره دهدشتی و امید مهدیه
ناشر: ترمه
نوبت چاپ:

فصول: چگونگی تعریف پروژه تحقیقاتی، تصمیم گیری درمورد روش شناسی تحقیق، انتخاب روش تحقیق، چگونگی تهیه و تنظیم پیشینه تحقیق، چگونگی انخاب مشارکت کنندگان، تهیه پیشنها طرح تحقیق ، چگونگی انجام مصاحبه، استفاده از گروه های کانون، تهیه و تنظیم پرسشنامه، چگونه تنظیم مشاهده مشارکتی، تجزیه و تحلیل داده ها، ارائه یافتهای تحقیق ....