فصلنامه مطالعات جهانگردی

نام: فصلنامه مطالعات جهانگردی
مدیرمسئول: دکتر ابوالفصل کزازی، سردبیر: دکتر محمود ضیایی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری
نوبت چاپ:

فصلنامه مطالعات جهانگردی نشریه علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی است. این فصلنامه شامل مقالات اساتید، دانشجویان و محققانی است که در زمینه گردشگری نگاشته شده اند.