مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی همراه با پاسخ تشریحی

نام: مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده: حمید جاهدی
ناشر: هم پا
سال و نوبت چاپ: اول 1387

زبان انگلیسی تخصصی گردشگری ، برنامه ریزی توسعه و اقتصاد گردشگری، روشهای کمی (ریاضیات، آمار و پژوهش عملیاتی) ، تئوریهای مدیریت و بازاریابی ، علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا