کتاب شناسی گزیده توصیفی فراغت و گردشگری

نام: کتاب شناسی گزیده توصیفی فراغت و گردشگری
مولف: نیلوفر یزدی اسماعیلی، مائده بن
ناشر: انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور
نوبت چاپ: اول، 1379

سال و نوبت چاپ: اول 1385