جهان گردي در فقه و تمدن اسلامی

نام: جهان گردي در فقه و تمدن اسلامی
سال و نوبت چاپ: اول، 1385
فصول کتاب: فقه و صنعت جهان گردي، گردش گري در قرآن، اصل نخستين در برخورد با غير مسلمانان ،بازديد جهان گردان غير مسلمان از مكان ها ي مقدس و ...