آموزش مدیریتی


شما مدیر محترم می توانید مباحث علمی و عملیاتی مورد نیاز خود را از طریق بخش های ذیل پیگیری نمایید. ضمناً این مرکز آمادگی دارد تا نسبت به ارائه خدمات آموزشی به کلیه واحدهای صنعت گردشگری اقدام نماید:

* مباحث آموزشی درخصوص 9 محور کلیدی گردشگری

* بروز رسانی اطلاعات و تعامل در مباحث بازاریابی گردشگری: کلیک نمایید

* بروز رسانی اطلاعات و تعامل در مباحث استراتژی گردشگری: کلیک نمایید

* دریافت کتب الکترونیک با موضوعات متنوع: کلیک نمایید

* دریافت اطلاعات در زمینه کتب منتشر شده توسط علم گردشگری: کلیک نمایید

* دریافت اطلاعات در زمینه کتب منتشر شده حوزه گردشگری کشور: کلیک نمایید

* آگاهی از جزئیات کارگاه ها و همایش های مرتبط با گردشگری

* آگاهی از آخرین اخبار صنعت گردشگری: کلیک نمایید

managementconsulting