گردشگری الکترونیکی

سیستم مدیریت مقصدسیستم مدیریت مقصد  
  نگارنده: رسول محمدعلی پور  
 
 
اهمیت پایگاه اینترنتی در بخش های مختلف صنعت گردشگری  
 
نگارنده: سعیدمعتمد
 
 
 
 
 
 
نگارنده: ابتهال رندی
 
   
 
 
نگارنده: جلایر خلیل زاده
 
   
 
 
نگارنده: مصطفی حاجی امینی