ديدگاه عناصر محصولات گردشگري

مصطفی حاجی امینی، بر اساس کتاب بازاریابی گردشگری میدلتون

يك مقصد گردشگري شامل آميخته اي از عناصر مختلف مي باشد كه شامل حمل و نقل، جاذبه و ديگر تسهيلات همچون سرگرمي و غذا هاي مختلف مي باشد. گاهي اوقات همه عناصر توسط يك پكيج تور ارائه مي شود و گاهي اوقات به صورت مجزا توسط گردشگر تهيه مي شود.

پكيج يا كل محصول گردشگري:   محصول گردشگري شامل مجموعه اي كامل از تجربيات مي باشد كه از زماني كه خانه را ترك كرده تا زماني كه به خانه برمي گرديم. بنابراين محصول گردشگري شامل ملقمه اي از 3 عنصر اصلي جاذبه، تسهيلات در مقصد و دسترسي مقصد مي باشد. بنابراين محصول گردشگري شامل تنها يك صندلي هواپيما يا هتل نيست بلكه فراتر از يك مجموعه يا پكيج خدمات مي باشد.

محصول خاص كسب و كار گردشگري: در اين ديدگاه سازمان هاي مولد و فروشنده خدمات گردشگري همچون هتل ها و ... داراي ديد محدودتري هستند. بر فرض مثال در اين نوع محصول، ما فقط يك نوع خط هوايي را انتخاب مي كنيم و مابقي خدمات را به طور مستقل تهيه مي كنيم نه بطور پكيجي.

ديدگاه منافع محصول: در اين ديدگاه افراد محصول را نمي خرند، بلكه آنها مزايايي را كه مي خواهند مي خرند. اين مزايا، محصول هستند. كاتلر مي گويد كه مشتريان به دنبال منافع منحصر به فرد و خاص هستند. شركت ها بايد از همه راه هايي كه بتوانند رضايت مشتريان را برآورده كنند، آگاه باشند.

عناصر پكيج يا كل((overall محصول گردشگري: از ديدگاه مشتريان بالقوه گردشگري، محصول به عنوان يك پكيج از عناصر ملموس يا غيرملموس،‌ بر مبناي فعاليت در مقصد تعريف شده است. پكيج از ديد گردشگر به عنوان يك تجربه درك شده است. 5 عنصر در پكيج محصول در زير بيان مي شود:

1. محيط و جاذبه هاي مقصد: اين عنصر بر انتخاب گردشگر و انگيزه هاي خريد بسيار تاثير گذار است، كه شامل موارد زير مي شود: جاذبه هاي طبيعي، جاذبه هاي دست ساز، جاذبه هاي فرهنگي و جاذبه هاي اجتماعي مي شود. تركيب اين چند عنصر را مي توان محيط گفت كه يكي از موارد مهم در محيط، ظرفيت تحمل مي باشد.

2. خدمات و تسهيلات مقصد: اين امكانات، اقامت در يك مكان و لذت بردن از آنجا را فراهم مي كنند كه شامل: واحدهاي اقامتي، رستوران، سيستم حمل و نقل در مقصد، فعاليتهاي ورزشي، فروشگاه هاي خرده فروشي و .... .

3. دسترسي مقصد: جنبه هاي خصوصي و عمومي حمل و نقل كه هزينه، سرعت و آسايش را براي مسافر از زماني كه محل زندگي را ترك مي كند تا زماني كه به مقصد مي رسد را شامل مي شود و عناصر زير را در بر مي گيرد: زيرساخت، تجهيزات و قوانين دولتي.

4. ذهنيت و ادراك از مقصد: ذهنيت از مقصد در گردشگري هميشه به عنوان يك انگيزاننده قوي مطرح بوده. ذهنيت و انتظارات از تجارب سفر ارتباط بسيار نزديكي با ديدگاه ذهني گردشگر دارد.

5. قيمت از نظر مصرف كننده: ديدن مقاصد گردشگري، هزينه هايي را براي مصرف كننده ايجاد مي كند و گردشگر براي انتخاب تسهيلات، خدمات، محل اقامت و ... بايد هزينه هايي را بپردازد و در صنعت گردشگري يكي از عوامل مهم انتخاب مقصد، قيمت آن است.  

عناصر محصولات خاص- از ديدگاه كسب و كار گردشگري: در اين نگرش ابعاد داخلي محصول از نظر بازارياب مورد توجه قرار مي گيرد. شامل 3 سطح مي باشد:

ساخت محصول رقابتي: براي باقي ماندن در محيط رقابتي، مديران بازاريابي فعال و موثر بايد بدنبال نوآوري در محصول باشند كه باعث ايجاد مزيتي قوي در محصول مي شود.


{jcomments on}