نگاهی گذرا بر برنامه ریزی بازارایابی و فروش

مصطفی حاجی امینی

برای موثر و سالم بودن فعالیت فروش در سازمان نیازمند یک برنامه فروش استراتژیک و جامع می باشیم. تنها با داشتن برنامه است که می توانیم ادعا کنیم فعالیت فروش ما در مقایسه با رقبا بهتر و موثرتر می باشد. مدیریت و استراتژی های فروش به ما دیدگاه جامع تری را ارائه داده و تمرکزش به سمت پوشش کل سازمان است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تاکتیک ها و استراتژی های فروش زمانی به موفقیت دست می یابند که پیاده سازی و ارزیابی آن طبق یک چارچوب و فرایند برنامه ریزی استراتژیک صورت پذیرد.

تدوین، اجرا یا پیاده سازی، ارزیابی سه مرحله برنامه ریزی فروش می باشند.

به نظر شما در ایران به کدام مرحله برنامه ریزی فروش توجه بیشتری می شود؟
{jcomments on}