اهداف مدیریت ارتباط با مشتری

مصطفی حاجی امینی

اهداف CRMرا عموما میتوان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش در آمد و اثرات استراتژیک قرار داد.همچنین می توان اذعان داشت که اهداف زیر برای سازمانی که CRM را اجرا می کند منطقی به نظر می آید.

{jcomments on}