بازاريابي داخلي در صنعت گردشگری

مصطفی حاجی امینی، بر اساس کتاب بازاریابی گردشگری میدلتون

در اداره كارمندان و كنترل توانايي هايشان به عنوان يك عنصر آميخته بازاريابي، نياز بديهي براي همكاري بين منابع انساني سازمان و مديريت بازاريابي يك شركت وجود دارد. بنابراين بازاريابي بايد به صورت دروندادي يا داده در فرايند استخدام، آموزش، انگيزش و سيستم هاي پرداخت وارد شود كه همه اينها به عهده مديريت منابع انساني است. بازاريابي داخلي كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است، به معناي گسترش منطقي آميخته بازاريابي با توجه به اينكه كه كارمندان يك سازمان را به عنوان ذينفعان سازمان مورد توجه قرار دهد. در گردشگري مثالي كه مي توان بيان كرد،‌ جامعه محلي در مقصد كه به عنوان ذي نفع هستند. در سازمان هاي بزرگ، تحقيقات بازار در ميان كارمندان مي تواند سطوح رضايت كار، شناسايي مشكل منطقه و شناسايي ايده ها براي بهبود محصول را مورد ارزيابي قرار دهد. در SME هاي گردشگري، تشويق به ارتباط بيشتر با يك سياست باز مي تواند كافي باشد. فنون ارتباط همچون خبرنامه، جلسات باز و عمومي، پست الكترونيكي و... كه مي تواند براي انتقال پيام هاي بازاريابي داخلي مورد استفاده قرار گيرد، ضمن اينكه يك بيانيه ماموريت معتبر و شفاف مي تواند باعث گسترش درك عمومي از هدف در ميان كاركنان شود. همچنين ايجاد استراتژي و رهبري مناسب، باعث تقويت محيط فرهنگي مناسب براي سازمان و پرورش و توسعه كارگروهي بين كارمندان مي شود. كيفيت ارائه خدمات، به كارمنداني كه مسئول ارائه خدمات مي باشند بسيار مرتبط مي باشد. شناسايي نيازهاي اين كارمندان و اينكه در چه سطحي از سلسله مراتب نيازها هستند و نقش اين كارمندان در توليد خدمات و محصول نهايي و رضايت مشتري بسيار مهم مي باشد.