بیانیه ماموریت موزه ها

 

پس از انجام تحلیل محیطی، موزه دارای اطلاعات کافی برای ایجاد ماموریتی که ریشه در شرایط واقعی دارد را بدست آورده است. اولین سوالی که در زمان طراحی بیانیه ماموریت یک موزه مطرح می گردد این است که "هدف ما چیست؟". این اهداف می‌تواند تحقیقاتی، آموزشی و یا حفاظت از آثار باشد. عوامل مختلفی می توانند در شکل گیری این ماموریت دخیل باشند: تاریخچه گذشته موزه، سنتهای غالب در موزه، ترجیحات فعلی مدیریت و کارکنان موزه، محیطی که موزه در آن به فعالیت می پردازد، منابعی که موزه در اختیار دارد و شایستگی های که موزه برخوردار است.

به عنوان مثال بیانیه ماموریت موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیتسون اینگونه تدوین شده است: "ما الهام بخش کنجکاوی، اکتشاف، و یادگیری درباره طبیعت و فرهنگ از طریق تحقیقات، مجموعه ها، نمایشها و آموزش می باشیم."، این بیانیه ماموریت در ارتباط نزدیکی با بیانیه چشم انداز است: " فهم دنیای طبیعی و جایگاه ما در آن.".

mission-statement

 

گامهای ذیل در تدوین بیانیه ماموریت یک موزه قابل تصور است:

ممکن است فهمی عمومی نسبت به مأموریت اصلی موزه تنها با توجه به نام موزه، طبیعت مجموعه ها و یا نقشی که دولت برعهده آن نهاده است وجود داشته باشد. اگرچه تصدیق شده است که مأموریت موزه باید بصراحت درقالب بیانه مأموریت تعریف گردد که به تعریف محدودیتهای مجموعه و تشریح نقش عمومی مؤسسه می پردازد. بیانیه ماموریت باید درعین سادگی به دقت نگارش شده باشد، و به این سوالات پاسخ دهد که موزه چیست، چه می کند، چگونه فعالیت می کند، چگونه به جمع آوری می‌پردازد، کجا فعالیت می کند، کجا به جمع آوری می پردازد و چرا به جمع آوری می‌پردازد. این بیانیه باید بطور منظم مرور شود و تحت شرایط لازم بروز شده، تصحیح گردد و مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

منبع: کتاب موزه داری نوین، رسول محمدعلی پور و مصطفی حاجی امینی، انتشارات کیان دانش و علم گردشگری، 1392

{jcomments on}