دکتر محمود ضیایی

دکتر محمود ضیایی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی


سوابق تحصیلی:

- دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، 1379

- فرصت مطالعاتی: جغرافیای شهری، دانشکده جغرافیای دانشگاه بُن/ آلمان، 1375 الی 1378

- کارشناسی ارشد: جغرافیای شهری، دانشگاه تهران، 1373

- کارشناسی: جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، 136


سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس ؛
 • شناخت صنعت جهانگردی، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • جغرافیای جهانگردی ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • جغرافیای جهانگردی ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • سمینار در مسائل توسعه پایدار گردشگری، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • شناخت صنعت جهانگردی، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • جغرافیای جهانگردی عمومی، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • جغرافیای جهانگردی ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • نقشه خوانی و آشنایی با نقشه، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • گذران اوقات فراغت، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • آثار و عوارض توریسم، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • اقتصاد شهری، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • اصول و روش های برنامه ریزی شهری در ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران،
 • اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران،
 • مبانی جغرافیای جمعیت، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران، دانشگاه تهران،
 • جغرافیای ناحیه ای ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران،
 • ویژگیهای کشورهای توسعه یافته، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران،

مقالات:

"شاخص اقلیم آسایش گردشگری جزیره کیش" مجموعه مقالات همایش روز ملی خلیج همیشه فارس، کیش، اردیبهشت 1388،

 • "گونه شناسی گردشگران خانه های دوم و بررسی اثرات کالبدی آنها بر نواحی روستایی"، مجله پژوهش های جغرافیایی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، 1388،
 • "تحلیل سلسله مراتبی جاذبه های تاریخی – فرهنگی شهرستان نیشابور"، مجله جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1388،
 • "تغییرات اقلیمی و مقاصد گردشگری"، مجموعه مقالات مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، مهرماه 1387،"نظام توزیع يارانه ها و توسعه  شهر نشينی در ايران"، مجله پژوهش های جغرافيایی، دانشگاه تهران، بهار 1381
 • "الگوی فضائی توزيع کمک های دريافتی از مرکز شهرداری های کشور"، مجله رشد: آموزش جغرافيا، تابستان1380
 • "گردشگری سلامت و الزامات توسعه آن در ایران"، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت هفته پژوهش، دانشکده حسابداری و مدیریت  دانشگاه علامه طباطبایی، آذر 1386
 • "کد اخلاق و توسعه پایدار گردشگری"، مجموعه مقالات کارگاه آموزشی کد اخلاق جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه علامه طباطبایی، 1386
 • "وضعیت نیروی انسانی و اشتغال در بخش گردشگری کشور"، فصلنامه مطالعات جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 6، 1386
 • "آموزش و فرهنگ سازی لازمه توسعه گردشگری روستایی"، فصلنامه خاوران نامه، بهار 1384
 • "همپيونديها و گسستهای برنامه های توسعه گردشگری کشور با توسعه پايدار"، مجموعه  مقالات سمینار بررسی سیاستها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1382
 • "نظام توزیع يارانه ها و توسعه  شهر نشينی در ايران"، مجله پژوهش های جغرافيایی، دانشگاه تهران، بهار 1381
 • "الگوی فضائی توزيع کمک های دريافتی از مرکز شهرداری های کشور"، مجله رشد: آموزش جغرافيا، تابستان1380
 • "لزوم بهينه سازی الگوی توزيع جمعيت"، مجموعه مقالات سمينار جمعيتی دانشگاه سبزوار، پائيز 1373
 • "اقتصاد رانتی، جامعه رانتی و دولت رانتی"، خلاصه مقالات همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران

طرحهای پژوهشی:

"طرح جامع توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان" (همکار اصلی)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1387

 • "طرح مطالعات آمایش سرزمین منطقه فارس" جلدهای میراث طبیعی و فرهنگی (محقق)، وزارت مسکن و شهرسازی، 1386
 • "طرح مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک شرکت کویر تایر" (مجری طرح)، دانشگاه علامه طباطبایی، شرکت کویر تایر، 1384
 • "طرح توزیع بهینه دانشگاه ها و مراکز علمی" (همکار اصلی)، دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1383
 • "طرح جامع گردشگری استان اردبیل" (همکار اصلی"، موسسه جغرافیای دانشگاه تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استانداری استان اردبیل، 1380
 • "طرح امکانسنجی توسعه گردشگری منطقه سیاه بیشه" (همکار اصلی)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، شرکت مشانیر، 1381
 • "طرح مطالعات کاربردی و ساماندهی پارک ورزشی – تفریحی تله کابین توچال" (همکار اصلی)، مشاورین پرنگی، 1383
 • "طرح بازسازی مناطق جنگ زده کشور" (همکار اصلی)، معاونت پزوهشی دانشگاه تهران، 1374
 • "توسعه روستا – شهرها بعنوان کانون های شهری جدید" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (درجه ممتاز)، 1372
 • "نقش و جایگاه دولت در توسعه شهر و شهرنشینی در ایران"، رساله دکتری، دانشگاه تهران (درجه ممتاز)، 1379

کتابها:

- واژگان تخصصی گردشگری، فراغت و هتلداری، انتشارات ترمه، 1386

- جغرافیای جهانگردی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1388

- کتابشناسی توصیفی گردشگری و فراغت، (نظارت علمی)، انتشارات ایرانیان، 1385


سوابق اجرایی:

- عضو گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی، 1379 تا کنون،

 • معاون پژوهشی دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز 1381 الی 1384
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، 1381  الی 1384
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، 1381 تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 1381 الی 1384
 • سردبیر فصلنامه "مطالعات جهانگردی" دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1384  تا کنون
 • مشاور شورای راهبردی "طرح جامع منطقه نمونه گردشگری بین المللی شاندیز، پاییز 1385
 • عضو کمیته "مطالعات راهبردی گردشگری شهری تهران" مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شهر تهران، بهمن، 1386 تا کنون
 • دبیر سپوزیوم " اثرات بحران و جنگ خلیج فارس بر گردشگری ایران"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، 1370  
 • دبیر اجرایی سمینار "بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران"، دانشکده  مدیریت و حسابداری ، اردیبهشت 1382
 • دبیر همایش " توسعه جهانگردی همگام با رونق ایرانگردی"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، مهرماه 1382
 • مدیر اجرایی همایش "تبیین حقوق مادی و معنوی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تابستان 1383
 • دبیر علمی و اجرایی همایش" آموزش و اشتغال در صنعت گردشگری و میهمان پذیری"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند 1383
 • رییس "مرکز تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری" دانشگاه علامه طباطبایی، 1383 الی 1386
 • دبیر همایش "سیاستها و برنامه های توسعه صنعت گردشگری در ایران"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، مهرماه 1384
 • دبیر همایش "توسعه پایدار گردشگری و چالش های فراروی آن در ایران" دانشگاه علامه طباطبایی‌ زمستان 1387
ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب