دکتر محمود ضیایی

دکتر محمود ضیایی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی


سوابق تحصیلی:

- دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، 1379

- فرصت مطالعاتی: جغرافیای شهری، دانشکده جغرافیای دانشگاه بُن/ آلمان، 1375 الی 1378

- کارشناسی ارشد: جغرافیای شهری، دانشگاه تهران، 1373

- کارشناسی: جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، 136


سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس ؛
 • شناخت صنعت جهانگردی، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • جغرافیای جهانگردی ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • جغرافیای جهانگردی ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • سمینار در مسائل توسعه پایدار گردشگری، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • شناخت صنعت جهانگردی، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • جغرافیای جهانگردی عمومی، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • جغرافیای جهانگردی ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • نقشه خوانی و آشنایی با نقشه، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • گذران اوقات فراغت، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • آثار و عوارض توریسم، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • اقتصاد شهری، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • اصول و روش های برنامه ریزی شهری در ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران،
 • اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران،
 • مبانی جغرافیای جمعیت، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران، دانشگاه تهران،
 • جغرافیای ناحیه ای ایران، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران،
 • ویژگیهای کشورهای توسعه یافته، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه تهران،

مقالات:

"شاخص اقلیم آسایش گردشگری جزیره کیش" مجموعه مقالات همایش روز ملی خلیج همیشه فارس، کیش، اردیبهشت 1388،

 • "گونه شناسی گردشگران خانه های دوم و بررسی اثرات کالبدی آنها بر نواحی روستایی"، مجله پژوهش های جغرافیایی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، 1388،
 • "تحلیل سلسله مراتبی جاذبه های تاریخی – فرهنگی شهرستان نیشابور"، مجله جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1388،
 • "تغییرات اقلیمی و مقاصد گردشگری"، مجموعه مقالات مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، مهرماه 1387،"نظام توزیع يارانه ها و توسعه  شهر نشينی در ايران"، مجله پژوهش های جغرافيایی، دانشگاه تهران، بهار 1381
 • "الگوی فضائی توزيع کمک های دريافتی از مرکز شهرداری های کشور"، مجله رشد: آموزش جغرافيا، تابستان1380
 • "گردشگری سلامت و الزامات توسعه آن در ایران"، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت هفته پژوهش، دانشکده حسابداری و مدیریت  دانشگاه علامه طباطبایی، آذر 1386
 • "کد اخلاق و توسعه پایدار گردشگری"، مجموعه مقالات کارگاه آموزشی کد اخلاق جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه علامه طباطبایی، 1386
 • "وضعیت نیروی انسانی و اشتغال در بخش گردشگری کشور"، فصلنامه مطالعات جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 6، 1386
 • "آموزش و فرهنگ سازی لازمه توسعه گردشگری روستایی"، فصلنامه خاوران نامه، بهار 1384
 • "همپيونديها و گسستهای برنامه های توسعه گردشگری کشور با توسعه پايدار"، مجموعه  مقالات سمینار بررسی سیاستها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1382
 • "نظام توزیع يارانه ها و توسعه  شهر نشينی در ايران"، مجله پژوهش های جغرافيایی، دانشگاه تهران، بهار 1381
 • "الگوی فضائی توزيع کمک های دريافتی از مرکز شهرداری های کشور"، مجله رشد: آموزش جغرافيا، تابستان1380
 • "لزوم بهينه سازی الگوی توزيع جمعيت"، مجموعه مقالات سمينار جمعيتی دانشگاه سبزوار، پائيز 1373
 • "اقتصاد رانتی، جامعه رانتی و دولت رانتی"، خلاصه مقالات همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران

طرحهای پژوهشی:

"طرح جامع توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان" (همکار اصلی)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1387

 • "طرح مطالعات آمایش سرزمین منطقه فارس" جلدهای میراث طبیعی و فرهنگی (محقق)، وزارت مسکن و شهرسازی، 1386
 • "طرح مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک شرکت کویر تایر" (مجری طرح)، دانشگاه علامه طباطبایی، شرکت کویر تایر، 1384
 • "طرح توزیع بهینه دانشگاه ها و مراکز علمی" (همکار اصلی)، دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1383
 • "طرح جامع گردشگری استان اردبیل" (همکار اصلی"، موسسه جغرافیای دانشگاه تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استانداری استان اردبیل، 1380
 • "طرح امکانسنجی توسعه گردشگری منطقه سیاه بیشه" (همکار اصلی)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، شرکت مشانیر، 1381
 • "طرح مطالعات کاربردی و ساماندهی پارک ورزشی – تفریحی تله کابین توچال" (همکار اصلی)، مشاورین پرنگی، 1383
 • "طرح بازسازی مناطق جنگ زده کشور" (همکار اصلی)، معاونت پزوهشی دانشگاه تهران، 1374
 • "توسعه روستا – شهرها بعنوان کانون های شهری جدید" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (درجه ممتاز)، 1372
 • "نقش و جایگاه دولت در توسعه شهر و شهرنشینی در ایران"، رساله دکتری، دانشگاه تهران (درجه ممتاز)، 1379

کتابها:

- واژگان تخصصی گردشگری، فراغت و هتلداری، انتشارات ترمه، 1386

- جغرافیای جهانگردی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1388

- کتابشناسی توصیفی گردشگری و فراغت، (نظارت علمی)، انتشارات ایرانیان، 1385


سوابق اجرایی:

- عضو گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی، 1379 تا کنون،

 • معاون پژوهشی دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز 1381 الی 1384
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، 1381  الی 1384
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، 1381 تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 1381 الی 1384
 • سردبیر فصلنامه "مطالعات جهانگردی" دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1384  تا کنون
 • مشاور شورای راهبردی "طرح جامع منطقه نمونه گردشگری بین المللی شاندیز، پاییز 1385
 • عضو کمیته "مطالعات راهبردی گردشگری شهری تهران" مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شهر تهران، بهمن، 1386 تا کنون
 • دبیر سپوزیوم " اثرات بحران و جنگ خلیج فارس بر گردشگری ایران"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، 1370  
 • دبیر اجرایی سمینار "بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران"، دانشکده  مدیریت و حسابداری ، اردیبهشت 1382
 • دبیر همایش " توسعه جهانگردی همگام با رونق ایرانگردی"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، مهرماه 1382
 • مدیر اجرایی همایش "تبیین حقوق مادی و معنوی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تابستان 1383
 • دبیر علمی و اجرایی همایش" آموزش و اشتغال در صنعت گردشگری و میهمان پذیری"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند 1383
 • رییس "مرکز تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری" دانشگاه علامه طباطبایی، 1383 الی 1386
 • دبیر همایش "سیاستها و برنامه های توسعه صنعت گردشگری در ایران"، دانشکده  مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، مهرماه 1384
 • دبیر همایش "توسعه پایدار گردشگری و چالش های فراروی آن در ایران" دانشگاه علامه طباطبایی‌ زمستان 1387

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • هیچ نظری یافت نشد.
shanli ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

finalgardeshpajuhlight

   گردش پژوه پارسه، شرکتی است خدماتی که به ارائه محصولات نوین و با کیفیت منطبق با اصول دانش بنیان و ی .... ادامه مطلب
experts  image002  namad PECLogo

تمامي كالاها و خدمات شرکت گردش پژوه پارسه حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است